Studentkårslexikon

Svenska

Engelska

Adjungering

Adjunction

Ansvarsfrihet

Discharge from responsibility

Arbetsmiljö

Work environment

Arbetsordning

Sequence of work/topics

Avskriva

Write off

Avstämning

Audit

Bekräfta

Confirm

Beslut

Decision

Beslutsuppföljning

Decision follow-up

Bevilja

Allow/grant

Bilaga

Attachment

Bordlägga

Postpone

Dagordning

Agenda

Ersättare

Substitute

Firmatecknare

Authorised signatory

Fullmäktige

Parliament (for SAKS)

Föredragningslista

Proposed agenda

Handling

Action

Intendenter

Superintendents/curators

Justeringsperson

Attestant

Kassör

Treasurer

Kårstyrelse

Union board

Presidium

Presidium

Protokoll

Minutes/record of the meeting

Revisor

Accountant

Revisionsberättelse

Audit summary

Styrelsedokument

Governing document

Tjänst

Service

Talare

Speaker

Uppdrag

Commission

Verksamhetsberättelse

Activity report

Yrkande

Motion

Öppet möte

Public meeting