Utbildningsråd

Utbildningsråden har till uppgift att sköta utbildningsbevakningen inom sitt eller sina program. De uppmärksammar saker som inte står rätt till och arbetar för att förbättra utbildningens kvalitet. Till ditt utbildningsråd kan du vända dig om du har uppmärksammat problem inom din utbildning eller om du har förslag på vad som kan göras bättre. Representanter från utbildningsråden deltar på möten med programledningen för utbildningen och har på så sätt en god inblick i vad som händer och makt att driva frågor inom akademin.

Ta kontakt med ditt utbildningsråd om du har frågor, problem eller vill vara delaktig i att förbättra din utbildning. Alla studenter vid den utbildningen som rådet representerar har närvaro- och yttranderätt vid rådens möten.

Utbildningsråd inom SAKS

Arbetsterapeuternas utbildningsråd (AtUR) – för dig som läser till arbetsterapeut

Apotekarutbildningsrådet (AUR) – för dig som läser på apotekarprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd (BUR) – för dig som läser på BMA-programmet

Dietistutbildningsrådet (DiUR) – för dig som läser på dietistprogrammet

Doktorandrådet (DoR) – för dig som är forskarstuderande

Utbildningsrådet för masterprogrammen i folkhälsa och global hälsa (ECoPGH) – för dig som läser MPH eller MGH

Fysioterapeutiska utbildningsrådet (FtUR) – för dig som läser på fysioterapiprogrammet

Logoped- och audionomutbildningsrådet (LoudUR) – för dig som läser på logoped- eller audionomprogrammet

Läkarutbildningsrådet (LUR) – för dig som läser på läkarprogrammet

Odontologiska utbildningsrådet (OUR) – för dig som läser till tandläkare, tandtekniker eller tandhygienist

Sjuksköterskeutbildningsrådet (SUR) – för dig som läser till sjuksköterska eller röntgensjuksköterska