Vårt arbete med det sexåriga läkarprogrammet

Vad är det sexåriga läkarprogrammet?

Dagens läkarprogram och vägen till färdig läkare

Idag är läkarprogrammet i Sverige elva terminer långt, alltså 5,5 år (330 hp), när du gått ut får du läkarexamen. Den traditionella karriärtrappans nästa steg är att bli AT-läkare, där AT står för allmäntjänstgöring, vilken oftast är 18 månader lång. För många föregås detta steg dock av en viss tid som vikarierande underläkare, en anställning du kan få efter färdigställande av termin 9. Hur länge du kan behöva arbeta som vikarierande underläkare varierar från arbetsgivare till arbetsgivare, från person till person. Vissa arbetsgivare värderar personliga egenskaper och meriter, andra tillämpar snarare ett kösystem där man måste jobbat en viss tid för att få anställning som AT. Det är först efter godkänd AT som du får läkarlegitimation. Med legitimation följer ökat personligt vårdansvar, möjlighet arbeta fritt inom EU, öppna egen vårdverksamhet etc. Som legitimerad läkare, kan du sedan söka specialisttjänstgöring (ST)!

Framtidens läkarprogram

Hösten år 2021 ska det sexåriga läkarprogrammet (360 hp) dra igång, vilket kommer innebära ett antal förändringar, bland annat:

  • Det sexåriga läkarprogrammet leder till både examen och legitimation direkt.
  • Allmäntjänstgöringen avskaffas och ersätts med bastjänstgöring (BT). BT blir något kortare än AT och syftar snarare till att ge en introduktion till den svenska sjukvården. Även utländska legitimerade läkare kommer behöva genomgå BT för att få gå vidare till specialisering.
    • Ett av syftena är att göra den svenska utbildningen mer jämlik och jämförbar med hur läkarutbildning fungerar utomlands (framförallt inom EU). Detta kommer dels underlätta för nyutexaminerade svenska läkare att arbeta utomlands, samt öka jämlikheten med utlandslegitimerade läkare. Dessa kunde hoppa över svensk AT och alltså redan efter sex år kunna gå vidare till specialisering, trots begränsad erfarenhet av svensk sjukvård.
  • Eftersom programmet leder direkt till legitimation, är de nationella lärandemålen i det nya programmet något annorlunda.
    • På grund av detta, passar Sahlgrenska akademin på att göra om sitt läkarprogram från grunden. Bland annat kommer lärandemål som tidigare examinerades under AT att istället behöva avklaras på läkarprogrammet, vilket kräver att vi studenter får mer VFU (verksamhetsförlagd utbildning), både i sluten- och primärvård. Preklin kommer att komprimeras och integreras bättre med klinik.
  • Då man får legitimation tidigare, har det föreslagits att möjligheten att vikariera som icke-legitimerad underläkare från termin 9 ska tas bort.

Var kommer studentinflytandet in?

LUR har skrivit remissvar på både regeringskansliets promemorior om det sexåriga läkarprogrammet och bastjänstgöring. Just nu arbetar Sahlgrenska akademin med att färdigställa universitetets ansökan om att få tillstånd att utbilda enligt det sexåriga läkarprogrammet. Denna ansökan måste vara inne hos UKÄ (Universitetskanslerämbetet) innan mars 2020, vilket innebär att det måste finnas en färdig programplan till dess. Förutom att vi studenter får tycka till om programplanen, så är studentrepresentanter med och skriver de nya kursplanerna i terminsråden.

Nedan listas de instanser där LUR har inflytande. Kontakta oss på sociala medier, kom på nästa möte eller skicka ett meddelande till lur@saks.gu.se om du är intresserad!

Terminsråd

Tolv terminsråd kommer arbeta med var sin termin fram tills terminen börjar undervisas. En studentrepresentant sökes till var och en av dessa råd, som kommer att arbeta tillsammans med bland annat en terminsanvarig.

Programråd

Programrådet samlar terminsansvariga från samtliga terminsråd på ett möte. Här har vi också studentrepresentanter!

Arbetsgruppen för införandet av ett sexårigt läkarprogram

Denna arbetsgrupp har funnits i längre tid än terminsråden och programrådet och har hittills bland annat arbetat med mer övergripande frågor – som var under programmet olika ämnen bör komma och hur undervisningen bör se ut i framtiden.