Individens rättigheter i studierna (IRIS)

IRIS kommer att behandla likabehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (se nedan) och är tänkt som ett forum för såväl diskussion som för aktivt påverkansarbete på akademin. Bara nyfiken eller intresserad av att engagera dig? Hoppas att vi ses!

De 7 diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagstiftningen:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder
1595096_icon_iris_v1_png