Hoppa till huvudinnehåll

Val i SAKS

 

Val till Fullmäktige

Se SAKS Stadga kapitel 14, samt arbetsordning kapitel 9

Under vårterminen öppnar kandidatanomdan till SAKS fullmäktige. Då kan alla kårmedlemmar kandidera till att sitta i SAKS fullmäktige. Kandidaturanomdan är öppen till det datum Valnämnden bestämmer. Kandidatur ska lämnas skriftligen. Slutdatum förmedlas i samband med att kandidaturen utlyses. Det allmänna fullmäktigevalet går sedan av stapel, oftast kring maj och arrangeras digitalt. Då äger alla kårmedlemmar rätt att rösta på de kandidaterna som anmält sig. Du som kårmedlem får rösta på flera kandidater men max en gång per kandidat. För att kandidaten ska få ett mandat måste den få minst 2 godkända röster.

 

Hur kandiderar jag?

 • Fyll i aktuellt kandidaturformulär som förmedlas i samband med valets utlysande
  eller
 • Maila Valnamnd@saks.gu.se med ditt namn och en personlig motivering

 

Hur röstar jag?

 

Kontakt Valärenden

Valberedningen:
Val@saks.gu.se

Valnämnden:
Valnamnd@saks.gu.se

 

Val till Kårstyrelsen

Se SAKS arbetsordning kapitel 10

Val till kårens kårstyrelse bereds av SAKS valberedning. Valberedningen öppnar för alla kårmedlemmar att nominera till Kårstyrelsen under vårterminen minst 5 veckor innan Fullmäktiges 5:e sammanträde. Nomineringen är öppen till senast 1 vecka innan Fullmäktigesammaträdet, men tidigare om Valberedningen så bestämmer. Kårstyrelsen väljs av Fullmäktige på det 5:e fullmäktigesammanträdet under verksamhetsåret.

 

Hur gör jag för att nominera mig själv?

 • Fyll i aktuellt nomineringsformulär som valberedningen skickar ut.
  eller
 • Maila val@saks.gu.se med ditt namn och en personlig motivering.

 

Hur bestrider jag Valberedningens förslag?

 • Du äger som kårmedlem alltid rätt att motkandidera mot Valberedningens förslag på sittande Fullmäktigesammanträde.

 

Kårordförande

Är kårens "chef", vilket innebär att hen arbetsleder kårens verksamhet, ha det övergripande organisationsansvaret samt arbetsgivaransvar för kårens anställda administratör. Kårordförande är även Kårstyrelsens sammankallande och har ansvar för att Kårstyrelsens beslut verkställs.

Posten arvoderas på heltid

 

 

 

Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor

Är chef för kårens studiesociala verksamhet och ansvarar bl.a över utskotten i SAKS. Hen ansvarar även för kontakten mellan SAKS officiella corpser

Posten arvoderas på heltid men kan även deltidsarvoderas ner till 25%

 

Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Är ansvarig och samordnare för studentkårens utbildningsbevakning. Hen ansvarar för rådens verksamhet och sammankallar till det gemensamma rådssammanträdet. Vice kårordförande med ansvar i utbildningsfrågor delat ofta som studentrepresentant i fakultetsgemensamma organ såsom utbildningsrådet och fakultetsstyrelsen

Posten arvoderas på heltid men kan även deltidsarvoderas ner till 25%

 

Vice kårordförande med ansvar för kommunikation och medlemsrekrytering

Är huvudsakligt ansvarig för kårens sociala kanaler och kommunikation till medlemmarna. Hen ska också arbeta aktivt för att främja medlemsrekryteringen i kåren. Delar en del ansvar med Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor, bl.a att utveckla utskottens verksamhet.

Posten arvoderas på 25%

 

Ledamot med ansvar för arbetsmarknadsfrågor

Leder arbetsmarknads utskottet ALARM, projektansvarar för ALARM-mässan, och arbetar med att ge studenterna möjlighet att knyta arbetsmarknadskontakter. Ledamoten har även det övergripande ansvaret för kontakt och sammarbeten med externa företag

Posten arvoderas på 25%

 

Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor

Agerar som SAKS Huvudarbetsmiljöombud (SHAMO) och samordnar kårens arbetsmiljöarbete genom att vara huvudsamordnare för institutionernas SAMO:s, men även genom att bistå utbildningsråden i arbetsmiljöfrågor. Ledamoten är även studentrepresentant i den fakultetsgemensamma lokala arbetsmiljökommittéen (LAMK)

Posten arvoderas på 25%

Ledamot med ansvar för likabehandling

Arbetar aktivt för likabehandling och tillgänglighet både inom SAKS och på fakulteten i stort. Ledamoten ska bistå SAKS organ i likabehandlingsfrågor och stödja likabehandlingsutskottet IRIS. Ledamoten agerar även ofta ordförande för IRIS.

 

Ledamot med ansvar för internationalisering

Arbetar aktivt för att utveckla SAKS och fakultetens internationaliseringsarbete  och upprätthålla kontakten med internationella samarbeten. Ledamoten agerar även stöd för det internationella utskottet INTET.

 

 

Val till SAKS Kårhusstyrelse, utbildningsråd och utskott

Se SAKS arbetsordning kapitel 10

Val till Kårhusstyrelsen, utbildningsråden och utskotten bereds precis som val till Kårstyrelsen av SAKS Valberedning. Valberedningen öppnar för kårmedlemmarna att nominera till organen minst 5 veckor innan verksamhetsårets 6:e Fullmäktigesammanträde. Nomineringarna måste vara inne minst 1 vecka innan sammträdet eller det datum Valberedningen bestämmer. Valberedningen lämnar sedan ett förslag till Fullmäktige senast 1 vecka innan fullmäktigesammanträdet.

 

Hur nominerar jag mig själv eller en grupp till ett organ?

 • Nominera dig själv genom att fylla i det aktuella formuläret Valberedningen skickar ut
 • Nominera en grupp kårmedlemmar genom att maila en ifylld nomineringsmall till val@saks.gu.se

 

Hur bestrider jag Valberedningens förslag?

 • Du äger som kårmedlem alltid rätt att motkandidera mot Valberedningens förslag på sittande Fullmäktigesammanträde.