Hoppa till huvudinnehåll

Odontologiska utbildningsrådet (OUR)

Utbildningsrådet på Odontologen har till uppgift att

  • Se till så att kurser på programmen utvärderas.
  • Bevaka att kursutvärderingarna följs upp.
  • Bevaka att regelverket följs med utgångspunkt i Regelsamlingen (”Rättigheter och skyldigheter – Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet)
  • Utse studentrepresentanter till Programkommittén för odontologi, Instutitionsstyrelsen och Forum för odontologisk grundutbildning.
  • Följa upp den nya utbildningsplanen för Tandläkarprogrammet.
  • Se till så att studenterna på termin 9 på Tandläkarprogrammet i god tid innan terminens slut får information om VFU.
  • Bevaka och följa upp förbättringarna av tilldelningen av praktikplatser för studenterna på termin 4 och 5 på Tandteknikerprogrammet.

Till OUR:s möten kallas alla klassrepresentanter på Odontologen. Rådet sammanträder fyra gånger per termin. Alla som läser på Tandläkar-, Tandhygienist- och Tandteknikerprogrammet har närvarorätt på mötena. Är du intresserad av att bli ledamot och därigenom även få rösträtt på mötena, eller om du vill närvara på ett möte, mailar du en intresseanmälan till oss.